Klachten afhandeling 

Klachten afhandeling pagina van Modernemeubels.com. Zie ook bij de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13: Klachten afhandeling

 • 13.1 Reclames dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
 • 13.2 Niet zichtbare gebreken dienen door afne­mer binnen 2 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, aan ons schriftelijk te worden gemeld.
 • 13.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleverings- document, kenbaar te worden gemaakt.
 • 13.3.1 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief geen opmer­king is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpak­king en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugde­lijke en onbeschadigde staat, heeft ontvangen.
 • 13.4 Het enkele feit dat wij een reclame/klacht onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.
 • 13.5 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek ondersteund met fotomateriaal, alsmede een opgave van verdere gege­vens waaruit kan worden afgeleid, dat de geleverde en door afne­mer afgekeurde goederen identiek zijn.
 • 13.6 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 • 13.7 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.
 • 13.8 Indien koper de klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, te crediteren voor een bedrag gelijk aan ­de door afnemer verschuldigde prijs of een gedeeltelijke vergoeding te verstrekken voor het af­gekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
 • 13.9 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
 • 13.10 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden, tenzij anders wordt over eengeko­men.
 • 13.11 Elke aanspraak op garantie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken. 
 • 13.12 Indien er na in gebruikname van de voor u speciaal bestelde producten er toch een klacht ontstaat, moet de verkoper instaat gesteld worden door de klant om deze klacht te verhelpen (repareren). Ook als er sprake is van een herhaling van de klacht.
 • 13.13 Indien na het vaststellen dat een klacht terecht is en het product moet worden opgehaald ter reparatie gelden de transport en bezorg regens onder artikel 10 en 11.
 • 13.14 Het "pillen" van de stoffen vallen niet onder de garantie. Bepaalde stoffen waar in Linnen of Wol is verwerkt hebben sterk de neiging om te pillen.Verkleuring van de stof tijdens het gebruik is ook uitgesloten van garantie. Bepaalde stoffen zijn gevoelig voor (zon) licht.
 • 13.15 In alle tafelbladen van graniet kunnen kleine krasjes en kleine gaatjes voorkomen. Het graniet is een natuurproduct en kan daarom deze kleine onteffenheden bevatten. Deze onteffenheden zijn geen reden voor een klacht.
 • 13.16 De tafels gemaakt van massief hout kunnen na bepaalde tijd kleine krimpscheuren vertonen. Bij een rustiek blad is er zelfs spraken van kleine scheurtjes en grotere noesten. Dit is normaal bij massief hout en daarom ook geen reden voor een klacht op wat voor manier dan ook.
 • 13.17 Bij een zitmeubel kunnen doordat deze meubels met de hand gestoffeerd worden onderling maten verschillen. Ook in hetzelfde meubel bv de hoogte van de rug of armleuningen. Dit te beoordelen door een expert van Modernemeubels
 • 13.18 Op een zitmeubel in stof of leer kunnen kleine onderlinge kleurveschillen voorkomen tussen de zit of rugkussens. Dit te beoordelen door een expert van Modernemeubels.
 • 13.19 Op meubels gekocht in de outlet word geen garantie gegeven.
 • 13.20 Er kunnen altijd kleine kleurverschillen zijn tussen de kleurstalen van de winkel of de website en het geleverde product. De stoffen en het leer worden behandeld in verf baden en kunnen daardoor licht verschillen onderling. Er zijn hierdoor geen reclames mogelijk.

DESKUNDIG OF PERSOONLIJK ADVIES NODIG? KOM PROEFZITTEN!