Algemene Voorwaarden:

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 • 1.1 Op alle door Modernemeubels hierna te noemen verkoper, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van goederen, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen verkoper en zijn wederpartijen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasbaar. Afwijkingen daarvan moeten schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden verkoper niet.
 • 1.2 Een overeenkomst welke met de verkoper is gesloten, blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

 

ARTI­KEL 2: WERKINGS­SFEER

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op al onze aanbie­dingen, alle transacties en overeenkomsten met verkoper, van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 3: STRIJDIG­HEID MET ANDERE VOORWAARDEN

 • 3.1 Door onze kopers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij onze kopers onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de medede­ling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee hebben ingestemd.

 

ARTI­KEL 4: AANBIEDIN­GEN / OFFERTES

 • 4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrij­blijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aan­vaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkda­gen nadat het onze kopers heeft bereikt, te herroepen.
 • 4.2 Aanbiedingen betreffen uitslui­tend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automa­tisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVER­EENKOM­STEN EN BEVESTIGING

 • 5.1 Overeenkomsten binden ons nadat u het volledige bedrag heeft voldaan.

 

ARTIKEL 6: ANNULERING

 • 6.1 Indien de koper een bestelling wenst te annuleren is dit alleen mogelijk binnen 7 dagen na de besteldatum. 
 • 6.2 Bij een annulering na 7 dagen kan dit alleen bij een akkoord van de verkoper. Als de verkoper na 7 dagen akkoord gaat met een annulering dan word in geen geval de aanbetaling terug gestort.

 

ARTIKEL 7: ONTBINDING

 • 7.1 Indien koper aan één van zijn ver­plichtingen niet, dan wel niet tijdig voldoet heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
  Dit gebeurt door middel van een aangetekend schrijven.
 • 7.2 De verkoper heeft het recht op dezelfde wijze te hande­len indien: 
  - koper surseance van betaling aanvraagt, 
  - koper in staat van faillissement wordt verklaard, 
  - koper (onder­delen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, 
  - op zaken van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd,
 • 7.3 Onder voornoemde omstandig­heden heeft verkoper het recht de gehele, dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeen­komst, te ontbinden.
 • 7.4 Als de verkoper de ontbinding heeft ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
 • 7.5 Onder omstandigheden dat de verkoper goederen retour neemt, kan dit alleen wanneer geen beschadigingen te constateren zijn.

 

ARTIKEL 8: PRIJ­ZEN

 • 8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen: 
  - in Euro’s, of vooraf overeengekomen valuta, 
  - inclusief B.T.W.
 • 8.2 De verkoper heeft het recht om de order eenzijdig te annuleren als prijs niet klopt. Of, als het meubel op een andere manier verkeerd geprijsd is op de website Modernemuebls.com. De reeds gedane betaling wordt terug gestort.
 • 8.3 De verkoper heeft het recht om offertes eenzijdig te annuleren als er onverziene actuele prijsstijgingen zijn in de markt ten tijde van de offerte. 

 

ARTIKEL 9: HOEVEELHEDEN / MATEN

 • 9.1 De opgegeven maten gelden als indicatief en kunnen in de praktijk afwijken. Andere maten gelden derhalve niet als reden voor weigering van de levering.

 

ARTIKEL 10: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 • 10.1 De termijn van levering begint eerst nadat de order voldaan is.
 • 10.2 De levertijd ligt tussen de twee en drie weken voor artikelen die op voorraad zijn of tenzij er iets anders is overeengekomen. Voor artikelen die speciaal bestel worden geld een levertijd van 4 tot 12 weken. Dit afhankelijk van het bestelde item. Indien de levertijd niet haalbaar is, moet de verkoper de koper hier  van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
 • 10.3 Plaats van levering is vanuit ons magazijn te Veenendaal.
 • 10.4 Iedere deel leve­ring wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandelt met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
 • 10.5 Modernemeubels bezorgd op de begane grond, indien een lift aanwezig is waar de goederen inpassen kunnen de goederen ook boven geplaatst worden.
 • 10.6 Voor smalle gangen e.d. nemen wij geen verantwoording en leveren dan tot aan het 1e op stakel. 
 • 10.7 Als er op verzoek van de klant gevraagd word om verder te gaan met bezorgen na het opstakel zijn de eventuele gevolgen geheel het risico van de klant. Hiermee word bedoelt eventuele beschadegingen aan het gebouw, huis of aan het te bezorgen meubel.

 

ARTIKEL 11: VERVOER

 • 11.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht..
 • 11.2 Het transport geschiedt zoals met de klant is overeengekomen , thuis op een adres in Nederland (behalve de waddeneilanden dit kan tegen extra kosten), of in het buitenland voor zover is overeengekomen.
 • 11.4 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer van de koper, zijn de goederen tijdens het vervoer niet verze­kerd. En derhalve voor risico van de koper.

 

ARTIKEL 12: EMBALLAGE  

 • 12.2 Indien de koper wenst dat de verkoper de emballage mee terug neemt zal de verkoper dit doen. 

 

ARTIKEL 13: RECLAMES

 • 13.1 Reclames dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
 • 13.2 Niet zichtbare gebreken dienen door afne­mer binnen 2 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, aan ons schriftelijk te worden gemeld.
 • 13.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleverings- document, kenbaar te worden gemaakt.
 • 13.3.1 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief geen opmer­king is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpak­king en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugde­lijke en onbeschadigde staat, heeft ontvangen.
 • 13.4 Het enkele feit dat wij een reclame/klacht onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.
 • 13.5 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek ondersteund met fotomateriaal, alsmede een opgave van verdere gege­vens waaruit kan worden afgeleid, dat de geleverde en door afne­mer afgekeurde goederen identiek zijn.
 • 13.6 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 • 13.7 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.
 • 13.8 Indien koper de klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, te crediteren voor een bedrag gelijk aan ­de door afnemer verschuldigde prijs of een gedeeltelijke vergoeding te verstrekken voor het af­gekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
 • 13.9 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
 • 13.10 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden, tenzij anders wordt over eengeko­men.
 • 13.11 Elke aanspraak op garantie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken. 
 • 13.12 Indien er na in gebruikname van de voor u speciaal bestelde producten er toch een klacht ontstaat, moet de verkoper instaat gesteld worden door de klant om deze klacht te verhelpen (repareren). Ook als er sprake is van een herhaling van de klacht.
 • 13.13 Indien na het vaststellen dat een klacht terecht is en het product moet worden opgehaald ter reparatie gelden de transport en bezorg regens onder artikel 10 en 11.
 • 13.14 Het "pillen" van de stoffen vallen niet onder de garantie. Bepaalde stoffen waar in Linnen of Wol is verwerkt hebben sterk de neiging om te pillen.Verkleuring van de stof tijdens het gebruik is ook uitgesloten van garantie. Bepaalde stoffen zijn gevoelig voor (zon) licht.
 • 13.15 In alle tafelbladen van graniet kunnen kleine krasjes en kleine gaatjes voorkomen. Het graniet is een natuurproduct en kan daarom deze kleine onteffenheden bevatten. Deze onteffenheden zijn geen reden voor een klacht.
 • 13.16 De tafels gemaakt van massief hout kunnen na bepaalde tijd kleine krimpscheuren vertonen. Bij een rustiek blad is er zelfs spraken van kleine scheurtjes en grotere noesten. Dit is normaal bij massief hout en daarom ook geen reden voor een klacht op wat voor manier dan ook.
 • 13.17 Bij een zitmeubel kunnen doordat deze meubels met de hand gestoffeerd worden onderling maten verschillen. Ook in hetzelfde meubel bv de hoogte van de rug of armleuningen. Dit te beoordelen door een expert van Modernemeubels
 • 13.18 Op een zitmeubel in stof of leer kunnen kleine onderlinge kleurveschillen voorkomen tussen de zit of rugkussens. Dit te beoordelen door een expert van Modernemeubels.
 • 13.19 Op meubels gekocht in de outlet word geen garantie gegeven.
 • 13.20 Er kunnen altijd kleine kleurverschillen zijn tussen de kleurstalen van de winkel of de website en het geleverde product. De stoffen en het leer worden behandeld in verf baden en kunnen daardoor licht verschillen onderling. Er zijn hierdoor geen reclames mogelijk.

 

ARTIKEL 14: BETALING

 • 14.1 De betaling van de bestelde goederen dient vooraf plaats te vinden. Via de door de verkoper aangegeven betalingsmethode
 • 14.2 Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door koper aan zijn verplichtingen tot betaling, geeft ons het recht na­koming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door koper wel aan deze verplichting is vol­daan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, dan wel de niet uitvoering van de overeen­komst.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT 

 • 15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar­omtrent in Wet en- Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
 • 15.2 In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, zolang de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn aan opdracht­gever enige schade te vergoeden.
 • 15.3 Indien de overmachttoestand aan onze zijde langer dan een maand duurt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

 

ARTIKEL 16: GARANTIE

 • 16.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen, bij een normaal gebruik.
 • 16.2 De garantie begint op de dag van aflevering van de artikelen. De wettelijke termijn van garantie is hierbij van toepassing.
 • 16.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont, dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ont­staan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van ver­keerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking, dan wel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materi­alen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
 • 16.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garan­tie. De garantie vervalt tevens, indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
 • 16.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag.
 • 16.6 Wij zijn niet tot enige garantie verplicht:
  - indien koper de door ons geleverde artike­len onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt.
 • 16.7 Het "pilllen" van bepaalde stoffen valt niet onder garantie. Verkleuring van de stof is ook uitgesloten van garantie. ( zie punt 13.14).
 • 16.8 Outlet meubels worden verkocht zonder garantie!
 • 16.9 Bepaalde onteffenheden in de granieten bladen vallen niet onder de garantie. ( zie punt 13.15)
 • 16.10 Kleine krimpscheuren in massief hout vallen niet onder de garantie. ( zie punt 13.16)
 • 16.11 Kleine kleurverschillen in de stof kunnen voorkomen op uw zitmeubel dit is geen reden voor een klacht!
 • 16.12 Op door de klant aangeleverde materialen zoals bv hout of stof word geen garantie gegeven!

 

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID  

 • 17.1 Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding, dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde.
 • 17.2 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 16 omschreven.
 • 17.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 17.4 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van: 
  - schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens,
  - nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, 
  - overschrijding van de lever­tijd ten gevolge van buiten onze controle vallende omstandighe­den,
 • 17.5 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht.
 • 17.6 Hout, rotan e.d. zijn natuurproducten en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur.
 • 17.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen ten gevolge van lichtinval. Voor beschadigingen aan meubelen, die geconstateerd worden nadat de reclametermijn is verstreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.
 • 17.8 Voor arti­kelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aan sprake­lijk zijn voor: 
  a. een verkeerde montage en/of onjuiste toe pas­sing en/of onjuiste verwerking van onze materialen,
  b. zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld, 
  c. de wijze van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen, 
  d. het oplopen van verwon­dingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd product, 
  e. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voor zienin­gen, 
 • 17.9 Als er op verzoek van de klant gevraagd word om verder te gaan met bezorgen na het opstakel is de leverancier niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, deze zijn geheel het risico van de klant. Hiermee word bedoelt eventuele beschadegingen aan het gebouw, huis of aan het te bezorgen meubel. 
 •  
 
 • ARTIKEL 18: PARTIËLE NIETIGHEID 
 • 18.1 Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaar­den, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
 • 18.2 Partijen zullen alsdan voor de nieti­ge c.q. vernietigde passage een regeling treffen, die de bedoe­ling die partijen met de onderliggende overeenkomst, dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst benadert.

 

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT

 • 19.1 Op alle aanbiedingen en alle transacties met de verkoper hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk.

 

ARTIKEL 20: BEVOEGDE RECHTER

 • 20.1 De rech­ter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over de geschillen uit de met ons gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 21: VERTALINGEN

 • 21.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst blijft bindend.

 

ARTIKEL 22 RECHT OP RETOUR

 • De koper heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de koper een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. Uitgesloten hiervan zijn de voor de klant speciaal bestelde producten en meubels gekocht in de outlet. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. De voorwaarden voor het recht van retour zijn: Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Koper moet het product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd nadat de retour gezonden producten "als nieuw" kunnen worden beschouwd. Dit oordeel ligt volledig bij de verkoper. Indien beschadegingen worden geconstateerd zullen deze op kosten van de koper worden gerepareerd en deze kosten worden in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

 

ARTIKEL 23: DEPONERING VAN DEZE VOORWAARDEN

 •  23.1 Deze algemene voorwaarden zijn gede­poneerd bij de Kamer van Koophandel te Ede. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de overeenkomst met verkoper.

 

Inschrijvingsnummer K.v.K. 30286994
BTW-nummer: NL 09663.16.305.B01 

 

 

 

DESKUNDIG OF PERSOONLIJK ADVIES NODIG? KOM PROEFZITTEN!